شرکتهای طرف قرارداد

 

۱- شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

۱۲- شرکت طوس مطرح

۲- شرکت پالایش گاز پارسیان

۱۳- شرکت طوس ابتکارسازان

۳- شرکت پالایش نفت بندرعباس

۱۴- شرکت صنایع فراراد صدرای پارس

۴- شرکت‌پالایش گاز سرخونو قشم

۱۵- شرکت خیش ساختار

۵- شرکت پالایش گاز بیدبلند

۱۶- شرکت کوشا صنعت طوس

۶- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

۱۷- شرکت پیشروصنعت

 

۷- شرکت پتروشیمی شیراز

۸- شرکت پتروشیمی خراسان

۹- شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

۱۰- شرکت پشتیبانی صنایع دیار شرق