فرم درخواست همکاری

جهت همکاری با شرکت شاخص صنعت پارس فرم زیر را تکمیل نمایید.

وضعیت نظام وظیفه
وضعيت تاهل