واحد اداری و مالی

در شرکت شاخص صنعت پارس مدیر امور مالی وظیفه برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل فعالیت های مالی شـرکت در چهارچوب مقررات، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخش ها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت، برای تحصیل اهداف امور مالی را برب عهده دارد. مدیر مالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی، نقش اساسی دارد.

از جمله مهم­ترین وظایف مسئول حسابداری می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • کنترل و همکاری در تعیین و تفکیک مراکز هزینه­های انجام شده و بررسی اسناد مالی و مدارک هزینه به منظور حصول اطمینان از صحت محاسبات انجام شده
  • بازبینی و کنترل جزئیات مدارک مستندات موضوع اسناد حسابداری و مطابقت آنها با طبقه بندی به عمل آمده در مورد سر فصل­ حسابها
  • کنترل و همکاری در تنظیم لیست­های حقوقی و مزایای کارکنان شرکت و تنظیم و ارسال اظهار نامه­های بیمه و مالیات کارکنان در مواعد مقرر
  • کنترل کلیه اسناد دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیری لازم جهت وصول به موقع مطالبات و پرداخت به موقع تعهدات شرکت
  • کنترل و همکاری در صدور اسناد بانکی و نوشتن اعلامیه­های بانکی و پیگیری در جهت رفع مغایرات حسابها
  • کنترل و وضعیت نقدینگی کارخانه و مشارکت در تصمیم گیری در خصوص نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز و نحوه استفاده از منابع مالی موجود
  • کنترل کلیه تنخواه گردان­ها و کلیه پرداخت­های انجام شده از محل تنخواه گردان و کلیه دریافت­ها و پرداخت­های نقدی صندوق
  • کنترل و همکاری لازم بر عملیات حسابداری اموال و دارائیهای ثابت و ثبت موارد ایجاد، حذف و تغییرات ایجاد شده در حساب­های مربوطه
  • کنترل ترازهای آزمایشی تهیه شده از دفاتر و رایانه و پیگیری لازم جهت رفع اشتباهات احتمالی
  • کنترل و همکاری در نگهداری حساب پیمانکاران و پروژه­های کارخانه