واحد بازاریابی و فروش

مدیر بازرگانی شرکت شاخص صنعت پارس زیر نظر مدیر عامل انجام وظیفه می نماید،کلیه امور مربوط به خرید، فروش، ارزیابی تامین کنندگان، پیگیری قرار دادها و رسیدگی به امور مشتریان همچنین برنامه های تبلیغاتی شرکت در جهت ایجاد تصویر مناسب از شرکت در بین مشتریان، برنامه ریزی استراتژیک، طرح تجاری شرکت،ارتباط با مشتریان خاص،مدیریت ارتباطات بین المللی وانجام مذاکرات تجاری شرکت و نهایتا ایجاد فرصتهای رقابتی مناسب برای شرکت را بر عهده دارد.

مدیر این واحد باید از تکنولوژي و قابليت هاي فني شرکت، راهکارهاي علمي و نوين مديريت شناخت کافي داشته باشد و توانائي بالا در برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، هماهنگي، تصميم گيري و کنترل فعاليت هاي مختلف واحد بازرگاني همسو با سياست گذاريها و اهداف خرد و کلان شرکت از ويژگي هاي بايسته او باشد. داشتن آگاهي کافي در مورد سيستم هاي بازاريابي، تکنيک هاي فروش و روش هاي تأمين، تدارکات و خريد، مسائل مربوط به عقد قراردادهاي فروش و خريد و نکات حقوقي آن ها، قوانين تجارت و همچنين ديگر قوانين مرتبط براي متصدي پست مديريت بازرگاني ضروري مي باشد.

از جمله مهم ترین وظایف مدیر بازرگانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کنترل و نظارت بر نحوه انجام خريدهاي شرکت در چارچوب مقررات و آئين نامه هاي معاملات
  • مراجعه و تماس با مؤسسات، ‌شرکت ها و کارخانجات در رابطه با تأمين نيازهاي شرکت
  • دريافت و بررسي آمار و اطلاعات ميزان فروش و بررسي علل نوسانات صعودي و نزولي آن و انجام اقدامات مقتضي
  • هماهنگي با واحد برنامه ريزي به منظور اطلاع از توان موجود و ‌ظرفيت خالي شرکت جهت توسعه فعاليت هاي بازاريابي، ‌تحويل به موقع قراردادهاي جاري، تدوين برنامه کلان توليد ساليانه
  • انتقال اطلاعات قراردادهاي عقد شده به واحدهاي مرتبط
  • مذاکره با مشتريان و تأمين کنندگان و تهيه پيش نويس قراردادهاي فروش و خريد و ارائه به مديريت عامل جهت بررسي و تأييد
  • حصول اطمينان از کفايت و صحيح بودن اطلاعات خريد براي کليه اقدام درخواستي مانند مواد اوليه،‌ قطعات يدکي و …
  • شرکت در جلسات مديران و شنيدن و دريافت گزارش ها و پاسخگوئي به پرسش ها در رابطه با امور بازرگاني