دپارتمان تولید

واحد تولید متشکل از کارشناسان مهندسی مکانیــک و اپراتورهـــای ماهر با تخصص کار با دستگاه های مختلف ماشین کاری و اپراتورهای ساده است. وظیفه این واحد تولید قطعات مختلف بر اساس دستورالعمل ارائه شده توسط واحد طراحی و مهندسی و برنامه ارائه شده توسط واحد برنامه ریزی و کنتـرل تولید می باشد.