دپارتمان کنترل و تضمین کیفیت

در شرکت شاخص صنعت پارس، مدیر کنترل کیفیت به صورت مستقل زیر نظر مدیریت ارشد سازمان جهت اطمینان از انطباق محصول و خدمات با الزامات مشخص شده فعالیت می‌نماید. بدین منظور از طریق بازرسی ها و آزمون ها بر کیفیت محموله های ورودی مواد اولیه ،محصول نیمه ساخته و محصول نهایی نظارت می‌نماید.    21322396-Icon-quality-control-approved-Stock-Vector

از جمله وظایف مهم مسئول کنترل کیفیت تهیه و تدوین روش­ها و دستورالعمل­های لازم کنترل کیفی و تست­های آزمایشگاهی جهت انجام کنترل­ها و بازرسی­ها است.  شناسایی و بررسی دقیق پروسه­های مختلف تولید و تعیین ایستگاه­های کنترلی به منظور به کنترل در آوردن پروسه­های تولید، نظارت و کنترل بر نحوه نمونه برداری از مواد اولیه، قطعات در جریان ساخت و محصول ساخته شده با استفاده از روش ها و ابزار کنترلی موجود و در نظر گرفتن استانداردهای کیفی تعیین شده، از جمله سایر فعالیت های واحد کنترل کیفیت در این مجموعه می باشد.

به منظور ارتقا سطح کیفی محصولات و خدمات شرکت، آموزش و تفهیم استانداردهای تولیدی، نحوه گزارش گیری کنترل­های انجام شده و چگونگی انجام آنها به پرسنل تحت سرپرستی مدیر کنترل کیفیت انجام می پذیرد.

در ادامه برخی از مهم ترین وظایف این واحد در شرکت شاخص صنعت پارس عنوان شده است.

 • هماهنگی و همکاری با واحد بازرگانی در خرید مواد اولیه و استمرار کنترل روی مواد خریداری شده و انجام بازرسی­های کیفی دوره­ای و موردی از پیمانکاران فرعی و اراده گزارش­های لازم
 • نظارت و کنترل بر فعالیت آزمایشگاه­های مواد، ماشین و کویل و انجام آزمونها و ثبت نتایج حاصله
 • نظارت بر تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون ابزار اندازه گیری و تجهیزات مورد استفاده در واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

از جمله مهم ترین وظایف مسئول تضمین کیفیت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • شناسایی فرآیندهای سازمان و تعیین شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری آن
 • همکاری در تدوین استراتژی‌های سازمان و طرحریزی اهداف و برنامه‌های کیفیت
 • پیگیری تحقق اهداف و برنامه‌های کیفیت و گزارش دهی به مدیریت ارشد
 • همکاری در شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آنها
 • تدوین یا بازنگری مستندات موردنیاز فرآیندها شامل روش اجرایی، دستورالعمل و فرم‌ها با همکاری مسئولین فرآیندها
 • درخواست اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه به منظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه
 • پیگیری اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه بمنظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه
 • ارائه گزارش و پیشنهادات در جهت بهبود فعالیت ها به مدیریت ارشد
 • همکاری در پایش واندازه گیری فرآیندهای سازمان