دپارتمان کنترل کیفیت

از وظایف واحد کنترل کیفیت ارائــه الزامات مورد نیاز برای کنترل و تست قطعــات تولیدی به منظور حصــول نرخ مناسب برای ارائه در استعلامات می بـاشد. نظارت دقیق بر تمـــام پدیده هـــای موثر درتولید اعــم از کنترل مـــراحل خرید مــواد اولیه، کنترل فرآیندتولید، کنترل محصول نهائی ، بررسی بازخوردهــا وتحلیل نتـــایج به منظور حصـــول تمــام ویژگی های مطلوب در محصولــات نیز از دیگر وظایف این واحـد است .

همچنین کنترل ابعادی قطعات در سطوح مختلف تولید و پس از آن با استفاده از دقیــــق ترین انـــواع وســـایل اندازه گیری انجام می گیرد.